ABA

Čo je behaviorálna analýza?

Behaviorálna analýza je veda o správaní. Presnejšie, skúma vplyv prostredia na správanie a učenie. Experimentálna behaviorálna analýza (EBA) empiricky skúma zákonitosti správania a učenia bez ohľadu na ich prakticé využitie. Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je použitie týchto základných princípov na riešenie sociálne závažného problému. Pri vzdelávaní detí s autizmom za závažné problémy považujeme, že u dieťaťa sa nerozvíja reč, že si nevie vypýtať čo chce a potrebuje, alebo vyjadriť, že niečo nechce, že si nevie umyť ruky, alebo napiť sa z pohára, že nevie čítať a podobne. Vzdelávanie detí s autizmom je len jedna z mnohých oblastí aplikácie, iné sú behaviorálna medicína, vzdelávanie, behaviorálny managment, bezpečnosť pri práci, šport..

ABA a autizmus

Aplikovaná behaviorálna analýza je v súčasnosti v zahraničí považovaná za najefektívnejší prístup k vzdelávaniu detí s autizmom. Stovky kontrolovaných štúdií potvrdili, že využitie poznatkov a metód aplikovanej behaviorálnej analýzy vedie u detí s autizmom k výraznému zlepšeniu v mnohých oblastiach. Vo vzdelávaní detí s autizmom sa využívajú empiricky overené metódy na učenie zručností v oblasti reči a komunikácie, hry, sociálnych, sebaobslužných a akademických zručností. Pri redukcii nežiadúceho správania vychádza z dôkladnej analýzy funkcie tohto správania a zároveň učí dieťa alternatívnu zručnosť, ktorou si dieťa efektívnym a sociálne prijateľnejším spôsobom zabezpečí rovnakú potrebu.

Čo je EIBI?

 • Raná, intenzívna, behaviorálna intervencia.
 • Kombinovanie mnohých empiricky overených techník do intenzívnych intervencií pre deti s autizmom.
 • „Raná“ znamená začatie intervencie pred štvrtým rokom života. Platí, že čím skôr sa začne s dieťaťom pracovať, tým lepšie výsledky. Na niektorých klinikách v USA a Kanade sa v súčasnosti pracuje už s deťmi vo veku 6 mesiacov.
 • „Intenzívna“ znamená 25-40 hodín intervencie týždenne. Väčšinou sa odporúča začať s vyššou intenzitou, často vo formáte 1:1. Dieťa sa učí zručnosti, ktoré mu umožňujú učiť sa z prirodzeného prostredia, hodiny 1:1 intervencie sa postupne znižujú a dieťa prechádza do prostredia skupiny (škôlka, škola).
 • Tieto intervencie sú väčšinou komprehenzívne – učia dieťa zručnosti vo všetkých dôležitých oblastiach (sociálna interakcia a komunikácia, hra, sebaobsluha, motorické zručnosti, akademické zručnosti..).

Ako vyzerajú behaviorálne intervencie? 

Rôzne, pretože každé dieťa s autizmom je iné. Sú samozrejme prvky, ktoré majú všetky tieto intervencie spoločné:

 

 • Intervencia je vedená a priamo supervidovaná certifikovaným behaviorálnym analytikom (BCBA).
 • Vzdelávací program vychádza z dôkladného zmapovania zručností dieťaťa v každej oblasti.
 • Intervencia je vysoko individualizovaná podľa potrieb každého dieťaťa.
 • Program je zameraný na také zručnosti, ktoré umožnia dieťaťu väčšiu funkčnosť, samostatnosť a prístup do menej reštriktívnych prostredí.
 • Zručnosti sú rozložené na jednoduchšie kroky, ktoré sa dieťa ľahko a systematicky učí a ktoré sa potom spájajú do stále komplexnejších zručností.
 • Všetky zručnosti, ktoré sa dieťa učí, sú priebežne merané a techniky učenia sú upravované na základe analýzy dát.
 • Minimalizovanie chýb, poskytnutie dostatočnej podpory pri učení, a prezentácia úloh šitých na mieru podľa zručností dieťaťa zabezpečí, že dieťa pri učení vždy zažíva úspech a vytvára si pozitívny vzťah k učeniu.
 • Časť učenia prebieha v prirodzenom prostredí formou hry a každodenných aktivít, využívajú sa materiály, témy a aktivity, ktoré dieťa prirodzene motivujú ku komunikácii a sociálnej interakcii.
 • Intervencia zahŕňa tréning rodičov, čo im umožní podporovať dieťa v domácom prostredí.

Vylieči ABA moje dieťa z autizmu?

Cieľom behaviorálno analytických intervencií nie je liečiť autizmus. Ich cieľom je naučiť dieťa funkčné zručnosti, ktoré mu umožnia úspešne sa zaradiť do rodinného života, do vzdelávania, umožnia mu prístup do čo najviac prostredí. Cieľom je zlepšiť kvalitu života dieťaťa a jeho rodiny, čo najviac zvýšiť samostatnosť dieťaťa, aby v dospelosti mohlo viesť šťastný, plnohodnotný a samostatný život.

ABA a certifikácia

Medzinárodná certifikačná komora behaviorálnych analytikov (BACB)

 • Jediný medzinárodne uznávaný poskytovateľ certifikácie behaviorálnych analytikov.
 • Stanovuje minimálny štandard teoretického vzdelania a praxe behaviorálnych analytikov na celom svete a dohliada na kvalitu a konzistenciu poskytovaných služieb.
 • Zabezpečuje odbornú kompetenciu poskytovateľov analytických služieb a tým chráni prijímateľov týchto služieb pred poškodením alebo zneužitím.
 • Viac informácií na bacb.com

Certifikovaný behaviorálny analytik (BCBA)

Čo je potrebné pre certifikáciu na tejto úrovni?

 • Ukončené magisterské štúdium psychológie, pedagogiky alebo behaviorálnej analýzy na akreditovanej univerzite.
 • 270 hodín postgraduálneho štúdia behaviorálnej analýzy, ktoré pokrýva oblasti stanovené komorou.
 • 1500 hodín praxe pod supervíziou certifikovaného analytika.
 • Uspešné absolvovanie certifikačnej skúšky.
 • Recertifikácia každé 2 roky splnením stanovených podmienok kontinuálneho vzdelávania.
 • Certifikácia na tejto úroveni umožňuje samostatne poskytovať behaviorálno analytické služby v súlade s etickým kódexom behaviorálnych analytikov a poskytovať supervíziu BCaBA a RBT.

Certifikovaný asistent behaviorálneho analytika (BCaBA)

Čo je potrebné pre certifikáciu na tejto úrovni?

 • Ukončené bakalárske štúdium v akomkoľvek odbore na akreditovanej univerzite.
 • 180 hodín štúdia behaviorálnej analýzy, ktoré pokrýva oblasti stanovené komorou.
 • 1000 hodín behaviorálno analytickej praxe pod supervíziou certifikovaného analytika
 • úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky.
 • Práca pod supervíziou certifikovaného analytika a recertifikácia každé 2 roky splnením stanovených podmienok kontinuálneho vzdelávania.
 • BCaBA nemá oprávnenie samostatne poskytovať behaviorálno analytické služby.

Registrovaný behaviorálny technik (RBT)

Čo je potrebné pre certifikáciu na tejto úrovni?

 • Ukončené stredoškolské štúdium s maturitou.
 • 40 hodín štúdia behaviorálnej analýzy v oblastiach stanovených komorou.
 • Úspešné absolvovanie záverečného testu kompetencií u BCBA alebo BCaBA.
 • Pre udržanie certifikácie je potrebné pracovať pod kontinuálnou supervíziou BCBA a každoročné absolvovanie testu kompetencií u BCBA alebo BCaBA.
 • RBT nemá oprávnenie samostatne poskytovať behaviorálno analytické služby. 

Prečo je certifikácia dôležitá?

 • Pomáha rozlíšiť medzi poskytovateľmi, ktorí spĺňajú minimálnu úroveň vzdelania a praktickej aplikácie behaviorálnej analýzy od tých, ktorí takýto štandard nespĺňajú. 

Kde môžem študovať ABA?

 • Kurz postgraduálneho štúdia ABA akreditovaný medzinárodnou komorou je možné absolvovať na Masarykovej Univerzite v Brne alebo na rôznych univerzitách v zahraničí.
 • Masarykova Univerzita poskytuje aj akreditované 40 hodinové kurzy, ktoré sú teoretickou prípravou na RBT certifikáciu. 

Užitočné stránky:

www.csaba.cz – Česká Odborná Společnost Aplikované Behaviorální Analýzy
www.bacb.com – Behavior Analyst Certification Board
www.abainternational.org – Association for Behaviour Analysis International
www.europeanaba.org – European Association for Behaviour Analysis
www.asatonline.org – Association for Science in Autism Treatment