O NÁS

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín.

Snažíme sa sprístupňovať rodičom a odborníkom najnovšie vedecké poznatky o intervenciách, ktoré sú založené na empirickej evidencii, najmä o aplikovanej behaviorálnej analýze a jej využití pri výchove a vzdelávaní detí s PAS.

Práca s deťmi

V našich centrách rozvíjame u detí komunikáciu, hru, sociálnu interakciu a iné zručnosti. Deti sa učia hlavne v prirodzenom prostredí formou hry (NET), časť učenia prebieha formou intenzívneho učenia (ITT). V práci s deťmi využívame len empiricky overené princípy a postupy aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA). Všetky vzdelávacie programy sú realizované pod pravidelnou supervíziou medzinárodne certifikovanej behaviorálnej analytičky Mgr.Zuzany Maštenovej, BCBA.

Práca s rodinou

Okrem priamej terapeutickej práce s deťmi je naše hlavné zameranie práca s rodičmi, ich vzdelávanie a tréning. S rodičmi pracujeme formou tréningových sedení, kde sa rodič učí terapeutické zručnosti a postupy, ktoré potom využíva pri výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa v domácom prostredí. Rodinám nesľubujeme vyliečenie detí z autizmu, ani odstránenie všetkých symptómov. Snažíme sa deti efektívne učiť a ovplyvniť ich správanie tak, aby mohli žiť stále plnohodnotnejší život doma aj v komunite.

Spolupráca s odborníkmi

Spolupracujeme s ďalšími odborníkmi, na medzinárodnej, celoslovenskej aj regionálnej úrovni.  Formou konzultácií pomáhame s integráciou detí do bežných predškolských a školských zariadení a začlenením detí do vzdelávania v špecializovaných zariadeniach.

Vzdelávacia činnosť

Pravidelne organizujeme praktické workshopy pre rodičov a odborníkov, kde sa môžu oboznámiť so základnými teoretickými vedomosťami a s praktickými postupmi pri učení detí s PAS. Podieľame sa na organizovaní prednášok a konferencií lektorovaných zahraničnými odborníkmi a snažíme sa o celkovú informovanosť a osvetu verejnosti o problematike PAS.