AUTIZMUS

Čo je autizmus?

Autizmus, alebo presnejšie poruchy autistického spektra, sú závažné neurovývinové poruchy, ktoré sa vyskytujú u 1-3% populácie, u chlapcov 4 x častejšie ako u dievčat. Prevalencia sa celosvetovo zvyšuje najrýchlejšie zo všetkých vývinových porúch. Autizmus nie je jedna vec, ide o široké spektrum postihnutí a prejavov rôznej závažnosti – od ľudí do závažnými postihmi, ktorí celý život vyžadujú vysoký stupeň podpory, až po ľudí, ktorí sú len trochu „iní“, než väčšina populácie, kde skôr hovoríme o neurodiverzite. Príčiny vzniku autizmu nie sú známe, predpokladá sa spoločný vplyv genetických, metabolických, neurologických a environmentálnych faktorov.

Prejavy autizmu

Autizmus charakterizujú hlavne problémy v komunikácii a sociálnej interakcii, ktoré môžu veľmi závažným spôsobom ovplyvniť všetky ostatné oblasti vývinu. Včasný záchyt symptómov a diagnostiku sťažuje, že u každého dieťaťa sa tieto problémy prejavujú inak a môžu, alebo nemusia byť sprevádzané zvýšenou alebo zníženou senzorickou citlivosťou, motorickými alebo verbálnymi stereotypiami, ritualizmom v správaní, motorickou dyspraxiou, hyperaktivitou, poruchami učenia, selektivitou pri jedení, poruchami spánku a ďalšími komplikáciami. 

 

Ranými prejavmi môže, ale nemusí byť, že dieťa: 

 

 • nereaguje na meno
 • má nedostatočný zrakový kontakt
 • neukazuje na to čo chce, alebo čo ho zaujíma
 • nevyhľadáva kontakt s rovesníkmi
 • preferuje solitérnu hru
 • opakovane sa hrá rovnakým spôsobom (radí hračky, otvára a zatvára dvere na domčeku, roztáča predmety..)
 • je pri hre fixované na časť predmetu 
 • má limitované alebo netypické záujmy
 • nevokalizuje 
 • nepoužíva gestá, ani gestám nerozumie
 • spontánne nekomentuje
 • vôbec alebo málo imituje
 • nepodá na požiadanie správny predmet
 • neukáže na požiadanie známe objekty v knižke
 • nereaguje na malé sociálne hry ako zamávanie